Thursday, June 25, 2015

Democracy scores for former Communist countries

Via Freedom House. 1 is best, 7 is worst.

1.93 Slovenia
1.96 Estonia
2.07 Latvia
2.21 Czech
2.21 Poland
2.36 Lithuania
2.64 Slovakia

3.18 Hungary
3.29 Bulgaria
3.46 Romania
3.68 Croatia / Serbia
3.89 Montenegro

4.07 Macedonia
4.14 Albania
4.46 Bosnia
4.64 Georgia
4.75 Ukraine
4.86 Moldova

5.14 Kosovo
5.36 Armenia
5.93 Kyrgyzstan

6.39 Tajikistan
6.46 Russia
6.61 Kazakhstan
6.71 Belarus
6.75 Azerbaijan
6.93 Turkmenistan / Uzbekistan


1 comment:

Tarlan said...

fair enough as far as i can see.